7. Rzeczowe aktywa trwałe

a) Rok 2016

   GruntyBudynki i budowlew tym wyrobiskaUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieOgółem
Stan na 01.01.2016                
Wartość brutto na początek okresu 92 573 12 020 514 1 042 951 8 404 091 252 460 545 665 4 745 900 26 061 203
Wartość umorzenia na początek okresu   (3 908 052) (12 498) (3 121 598) (86 859) (333 670) (2 656) (7 452 835)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (1 703) (269 775) - (467 430) (1 099) (2 587) (790 796) (1 533 390)
Wartość netto na początek okresu 90 870 7 842 687 1 030 453   4 815 063 164 502 209 408 3 952 448 17 074 978
                 
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2016                
Przeniesienia 5 437 968 405 141 415 637 835 25 363 36 579 (1 722 682) (49 063)
Nabycie - 4 944 - 1 866 4 693 1 638 2 567 616 2 580 757
Zbycie (wartość początkowa) (861) (3 738) - (1 900) (4 313) (260) (89) (11 161)
Zbycie (umorzenie) - 2 924 - 1 273 4 117 276 - 8 590
Amortyzacja - (596 391) (184 986) (426 114) (21 594) (41 500) - (1 085 599)
Odpis aktualizujący (-)* (502) (57 380) - (91 083) 7 (122) 52 443 (96 637)
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (wartość brutto) - (13) - (896) (21) - - (930)
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (wartość brutto) (40) (3 432) - (107) - (149) (4 646) (8 374)
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (umorzenie) - 102 - 4 - 6 - 112
Likwidacja (wartość początkowa) (122) (107 967) (23 701) (30 529) (1 798) (915) - (141 331)
Likwidacja (umorzenie) - 77 785 7 962 25 878 1 634 895 - 106 192
Pozostałe (9) 1 406 (304) 1 386 560 (5) (5 569) (2 231)
Pozostałe (umorzenie) - 6 810 - 782 (13) (384) - 7 195
                 
Stan na 31.12.2016                
Wartość brutto na koniec okresu 96 978 12 880 119 1 160 361 9 011 746 276 944 582 553 5 580 530 28 428 870
Umorzenie - (4 416 822) (189 522) (3 519 775) (102 715) (374 377) (2 656) (8 416 345)
Odpis aktualizujący (2 205) (327 155) - (558 513) (1 092) (2 709) (738 353) (1 630 027)
Wartość netto na koniec okresu 94 773 8 136 142 970 839 4 933 458 173 137 205 467 4 839 521 18 382 498

*Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2016 r. testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 6. Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych został ujęty w pozycji „Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych” w zyskach i stratach.

   

b) Rok 2015

   GruntyBudynki i budowlew tym wyrobiskaUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieOgółem
Stan na 01.01.2015                
Wartość brutto na początek okresu 83 645 9 719 323 - 6 707 142 190 298 493 535 3 242 313 20 436 256
Wartość umorzenia na początek okresu (1 073) (3 547 257) - (2 820 499) (85 719) (304 197) (2 656) (6 761 401)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (265) (37 968) - (12 010) (8) (199) (6 463) (56 913)
Wartość netto na początek okresu 82 307  6 134 098 - 3 874 633 104 571  189 139 3 233 194 13 617 942
                 
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2015                
Przeniesienia 2 795 795 039 21 484 774 946 31 943 46 694 (1 729 487) (78 070)
Nabycie - 1 509 - 31 443 2 884 2 073 2 892 207 2 930 116
Zbycie (wartość początkowa) (114) (2 361) - (4 533) (6 311) (2 040) (129) (15 488)
Zbycie (umorzenie) - 1 141 - 4 000 4 871 1 607 - 11 619
Amortyzacja - (395 145) (15 525) (321 820) (13 397) (33 672) - (764 034)
Odpis aktualizujący (-) (1 438) (231 807) - (455 420) (1 091) (2 388) (784 333) (1 476 477)
Zaniechanie inwestycji - - - - - - (8 569) (8 569)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych 5 820 1 554 048 1 025 713 914 193 40 928 9 023 354 024 2 878 036
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (wartość brutto) - (22 474) - (3 122) (137) (2 274) (296) (28 303)
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (umorzenie) - 3 012 - 1 861 137 1 878 - 6 888
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (wartość brutto) - (1 635) - - - - - (1 635)
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (umorzenie) - 251 - - - - - 251
Likwidacja (wartość początkowa) (501) (44 589) (4 246) (19 837) (7 185) (1 293) - (73 405)
Likwidacja (umorzenie) - 35 064 3 027 18 136 7 074 1 476 - 61 750
Pozostałe 928 21 654 - 3 859 40 (53) (4 163) 22 265
Pozostałe (umorzenie) 1 073 (5 118) - (3 276) 175 (762) - (7 908)
                 
Stan na 31.12.2015                
Wartość brutto na koniec okresu 92 573 12 020 514 1 042 951 8 404 091 252 460 545 665 4 745 900 26 061 203
Umorzenie - (3 908 052) (12 498) (3 121 598) (86 859) (333 670) (2 656) (7 452 835)
Odpis aktualizujący (1 703) (269 775) - (467 430) (1 099) (2 587) (790 796) (1 533 390)
Wartość netto na koniec okresu 90 870 7 842 687 1 030 453 4 815 063 164 502 209 408 3 952 448 17 074 978

     

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych Grupy zostały wykazane w nocie 17.

Leasing finansowy

Grupa jako leasingobiorca używa na podstawie umowy leasingu finansowego następujące rzeczowe aktywa trwałe:

 31.12.2016  31.12.2015  
 Wartość początkowaUmorzenieWartość księgowa nettoWartość początkowaUmorzenieWartość księgowa netto
Urządzenia techniczne i maszyny 608 (326) 282 1 530 (723) 807
Środki transportu 6 282 (1 146) 5 136 4 302 (1 068) 3 234
Razem 6 890 (1 472) 5 418 5 832 (1 791) 4 041
 

Grupa nie występuje jako strona finansująca w umowach leasingu finansowego.