Wytwarzanie

Aktywa wytwórcze Grupy Enea

WyszczególnienieMoc zainstalowana elektryczna [MWe]Moc osiągana elektryczna [MWe]Moc zainstalowana cieplna [MWt]
Elektrownia Kozienice 2 960,00 2 925,00 105
Elektrownia Połaniec 1) 1 837,00 1 882,00 130
Elektrociepłownia Białystok 203,5 156,6 383,7
Farmy Wiatrowe Bardy, 70,1 70,1 -
Darżyno i Baczyna      
Biogazownie Liszkowo i Gorzesław 3,8 3,8 3,1
Elektrownie Wodne 60,4 57,6 -
MEC Piła 10 10 151,3
PEC Oborniki 2) - - 30,4
MPEC Białystok - - 185

1)Przejęcie Elektrowni Połaniec nastąpiło w marcu 2017 r.

2)Sprzedaż źródeł wytwórczych

Uprawnienia do emisji CO2 w jednostkach wytwórczych [tony CO2]

WyszczególnienieStan na 31 grudnia 2015 r. 3)Stan na 31 grudnia 2016 r. 4)
Ilość darmowych uprawnień 3 446 3 236
do emisji CO2 (KPRU)    
Ilość uprawnień do emisji CO2 8 273 9 137
nabyta na rynku wtórnym    
Suma uprawnień do emisji CO2 11 720 12 373
Pokrycie emisji przydziałem darmowych uprawnień 29,40% 26,15%
3) Jest to rzeczywiste umorzenie roku 2015 w kwietniu roku 2016 r.
4) Zaprezentowane zostało ujęcie księgowe
     

Koszt emisji CO2 [tys. zł]

Wyszczególnienie2015 3) 2016 4) 
Obszar Wytwarzania, w tym: 192 782 283 721
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 190 407 279 861
Segment Elektrownie Systemowe (Elektrownia Kozienice)    
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 268 2 311
Segment Ciepło (Elektrociepłownia Białystok)    
MEC Piła 1 457 1 443
PEC Oborniki 5) - -
MPEC Białystok 650 106
3)Jest to rzeczywiste umorzenie roku 2015 w kwietniu roku 2016 r.
4)Zaprezentowane zostało ujęcie księgowe
5)PEC Oborniki nie podlega ustawie o handlu emisjami ze względu na to, że nie posiada źródeł wytwarzania energii cieplnej o mocy zamontowanej w jednym źródle powyżej 20 MW, w związku z tym nie posiada przyznanych limitów i nie bilansuje emisji CO2
   

Wyszczególnienie20152016Zmiana IVQ 2015 IVQ 2016Zmiana
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh], w tym: 13 142 13 567 3,20% 3 444 3 401 -1,20%
Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [GWh], w tym: 12 293 13 028 6,00% 3 228 3 255 0,80%
Enea Wytwarzanie – segment Elektrowni Systemowych (z wyłączeniem współspalania biomasy) 12 032 12 727 5,80% 3 127 3 149 0,70%
Enea Wytwarzanie - segment Ciepła (Elektrociepłownia Białystok - z wyłączeniem spalania biomasy) 211 238 12,80% 86 88 2,30%
MEC Piła 50 63 26,00% 15 18 20,00%
Produkcja z odnawialnych źródeł energii [GWh], w tym: 849 539 -36,50% 216 146 -32,40%
Współspalanie biomasy 255 - -100,00% 57 - -100,00%
Spalanie biomasy 309 256 -17,20% 78 55 -29,50%
Enea Wytwarzanie - segment OZE (elektrownie wodne) 109 113 3,70% 26 34 30,80%
Enea Wytwarzanie - segment OZE (farmy wiatrowe) 162 160 -1,20% 52 53 1,90%
Enea Wytwarzanie - segment OZE (biogazownie) 14 10 -28,60% 3 4 33,30%
Produkcja ciepła [TJ] 5 217 5 299 1,60% 1 616 1 804 11,60%

Zakup energii elektrycznej na rynku hurtowym przez Enea Wytwarzanie

W 2016 r. wolumenowa wysokość zakupów energii elektrycznej w segmencie Elektrowni Systemowych wyniosła 2.087 GWh. Zakupów dokonano na potrzeby działalności w zakresie obrotu energią. Dodatkowo w ramach działania Rynku Bilansującego dokonano zakupu 1.124 GWh energii.

W segmencie Ciepło wolumen zakupów w 2016 r. wyniósł 13,2 GWh - zakup na Rynku Bilansującym to 11,1 GWh, zakup w obrocie to 2,1 GWh.

Co do zasady obrót energią (sprzedaż = zakup) jest realizowany w ramach możliwości rynkowych gwarantujących osiągnięcie zakładanego efektu finansowego oraz w celu ograniczania skutków awarii.

Zakup energii elektrycznej w ramach obrotu w 2016 r. dotyczył głównie segmentu Elektrowni Systemowych i stanowił 65% całego zakupu energii. Zakup energii elektrycznej w ramach Rynku Bilansującego stanowił 35%. Zakup w ramach obrotu w segmencie Ciepło wynikał z działań ograniczających koszty awarii jednostek wytwórczych i braku mocy dyspozycyjnej vs. zawarte kontrakty.

Sprzedaż energii elektrycznej przez Enea Wytwarzanie

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w Enea Wytwarzanie w 2016 r. wynosił 15.988 GWh. Sprzedaż była realizowana przez poszczególne segmenty w zależności od obowiązków ustawowych i zawartych umów.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach segmentu Elektrowni Systemowych

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach segmentu Elektrowni Systemowych w 2016 r. wyniosła 13.838 GWh. W tym okresie Enea Wytwarzanie sprzedała 17% wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej. W analizowanym okresie Enea Wytwarzanie miała obowiązek ustawowej sprzedaży 15% wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej. Pozostała sprzedaż to sprzedaż w ramach GK Enea 81% oraz na rynek bilansujący (PSE SA) 2%.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach segmentu Ciepła

W segmencie Ciepło sprzedaż energii elektrycznej w okresie 2016 r. wyniosła 495 GWh - sprzedaż w ramach GK Enea stanowiła 93%, sprzedaż w ramach rynku bilansującego (PSE SA) 5%, a sprzedaż do odbiorców końcowych wyniosła 2%.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach segmentu OZE

W segmencie OZE sprzedaż energii elektrycznej w okresie 2016 r. wyniosła 283 GWh (poza GK Enea – 47%, w ramach GK Enea – 53%).

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach Spółek Zależnych

W ramach Spółek Zależnych sprzedaż w okresie 2016 r. wyniosła 63 GWh.

Sprzedaż energii elektrycznej z segmentu OZE – obszar wiatr

Wyszczególnienie [tys. zł]20152016Zmiana IVQ 2015 IVQ 2016 Zmiana
Cena stała 27 045 26 881 -0,60% 8 484 9 224 8,70%
Cena średnioważona 166,53 167,86 0,80% 162,35 171,21 5,50%
     

Zaopatrzenie w węgiel

Rodzaj paliwa20152016Zmiana
 Ilość [tys. ton]Koszt 1) [mln zł]Ilość [tys. ton]Koszt 1) [mln zł]IlośćKoszt 1)
Węgiel kamienny 5 870 1 321 5 426 1 137 -7,60% -13,90%
Biomasa 634 172 427 79 -32,60% -54,10%
Olej opałowy (ciężki) 2) 8 9 8 7 - -22,20%
Gaz [tys. m3] 3) 13 845 20 16 198 23 17,00% 15,00%
RAZEM   1 522   246    

1) Z transportem

2) Paliwo rozpałkowe w Elektrowni Kozienice

3) Używany  do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki

Enea Wytwarzanie – segment Elektrowni Systemowych:

Podstawowym paliwem używanym do wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel kamienny. Głównym dostawcą węgla dla Enea Wytwarzanie w 2016 r. była spółka LW Bogdanka (ok. 74%). Ponadto, dostawy węgla były realizowane przez Polską Grupę Górniczą (dawniej: Kompania Węglowa; ok. 7%), Katowicki Holding Węglowy (ok. 12%) oraz Jastrzębską Spółkę Węglową (ok. 7%).

W 2016 r. Enea Wytwarzanie - segment Elektrownie Systemowe nie zużywała biomasy w żadnej postaci.

Enea Wytwarzanie – segment Ciepła :

Paliwem podstawowym używanym w Enea Wytwarzanie - segment Ciepło (Elektrociepłownia Białystok) jest biomasa, głównie w postaci zrębki leśnej, zrębki z wierzby energetycznej oraz pelletu z łuski słonecznika. W 2016 r. ilość dostarczonej biomasy wyniosła 427.845,34 ton, a dostawy realizowane były przez 13 podmiotów. Około 33% biomasy dostarczone zostało na teren Enea Wytwarzanie - segment Ciepło transportem kolejowym.

Dostawy węgla kamiennego do Enea Wytwarzanie - segment Ciepło w 2016 r. pochodziły z: Katowickiego Holdingu Węglowego SA (ok. 71%) oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (ok. 25%) i Polską Grupę Górniczą (dawniej: Kompania Węglowa SA ok. 4%).

Transport węgla

Enea Wytwarzanie – segment Elektrowni Systemowych:

Jedynym środkiem transportu wykorzystywanym dla dostaw węgla kamiennego do segmentu Elektrowni Systemowych w 2016 r. był transport kolejowy. Przewoźnik PKP Cargo zrealizował 100% dostaw.

Enea Wytwarzanie – segment Ciepła:

Dostawy węgla do Enea Wytwarzanie - segment Ciepła w 2016 r. realizowane były transportem kolejowym przez przewoźnika PKP Cargo SA (ok. 85%) i Freightliner PL sp. z o.o. (ok. 15%).