List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

polska energetyka podlega transformacji i spółki energetyczne muszą dostosować swoje modele biznesowe do zmieniającej się rzeczywistości. Aby zabezpieczyć dalszy rozwój Grupy Enea i przygotować ją do nowych wyzwań rynkowych we wrześniu 2016 r. przyjęta została korporacyjna strategia rozwoju w perspektywie do 2030 r. Nowa Enea to działająca elastycznie organizacja procesowa aktywnie wpisująca się w pozytywne przemiany w polskiej gospodarce. To nie tylko wiarygodny sprzedawca energii elektrycznej, ale wiodący dostawca zintegrowanych produktów i usług surowcowo-energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów ceniony za jakość, kompleksowość i niezawodność.

Inwestujemy w nowoczesne źródła wytwarzania oraz modernizujemy istniejące

Oddanie do eksploatacji nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MWe w Elektrowni Kozienice jest naszym priorytetem. Cała inwestycja, na którą składa się około 30 tys. szczegółowych zadań jest gotowa w ponad 94%. Ważne znaczenie dla realizacji celów

zapisanych w strategii Grupy Enea mają inwestycje, które zapoczątkowaliśmy pod koniec 2016 r., czyli sfinalizowane w marcu bieżącego roku przejęcie Elektrowni Połaniec oraz ogłoszenie przetargu na realizowany wspólnie z Energą projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C. Nowy blok o mocy ok. 1.000 MWe i sprawności co najmniej 45% w Elektrowni Ostrołęka będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii opartym o własny surowiec w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Z kolei zastosowane w niej nowoczesne technologie pozwolą na wypełnienie obowiązujących unijnych wymogów związanych z ochroną środowiska. Realizując projekt Elektrowni Ostrołęka C, wykorzystamy naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas budowy nowego bloku w Elektrowni Kozienice. Równolegle realizujemy program modernizacji istniejących aktywów wytwórczych w Elektrowni Kozienice i Elektrociepłowni Białystok, zwiększając ich sprawność działania oraz ograniczając znacząco ich wpływ na środowisko.

Rozwijamy i umacniamy naszą pozycję rynkową w obszarze wydobywczo-wytwórczym

Do Grupy Enea w połowie marca 2017 r. dołączyła Elektrownia Połaniec, która należy do grona młodszych i nowocześniejszych elektrowni systemowych w Polsce posiadająca jeden z największych i najnowocześniejszych bloków na biomasę na świecie. Przez ostatnie lata była gruntownie i konsekwentnie modernizowana. Zrealizowała wart łącznie ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny, przedłużający jej funkcjonowanie o 20 lat, zwiększający sprawność produkcji energii oraz dostosowujący urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED. Dlatego jest dla Enei cennym aktywem pozyskanym w optymalnej cenie. Elektrownia w Połańcu to bardzo efektywna bardzo efektywna jednostka, generująca dobre wyniki finansowe. Ma wiele cech wspólnych z należącą do Enei Elektrownią Kozienice. Obie elektrownie mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju i wytwarzają energię z wykorzystaniem bloków klasy 200 MW. Z potencjałem wynoszącym blisko 24 TWh staniemy się drugim producentem energii elektrycznej w Polsce.

Budujemy optymalne synergie i zwiększamy efektywność Grupy

Efektywny model integracji obszarów wydobycia i wytwarzania to jedno z kluczowych zadań grup surowcowo-energetycznych zintegrowanych pionowo, do których należy Enea. Wartością dodaną akwizycji Elektrowni Połaniec są synergie operacyjno-kosztowe, jakie będziemy mogli zrealizować dzięki współpracy pomiędzy obszarem wytwarzania, czyli elektrowniami Kozienice i Połaniec, a obszarem wydobycia, czyli LW Bogdanka. Dzięki sfinalizowaniu tej akwizycji, dwóch głównych odbiorców lubelskiej kopalni znalazło się w strukturach Grupy Enea, co stanowi niezwykle istotny element dla realizacji zaprezentowanej w lutym br. przez Bogdankę strategii rozwoju Obszaru Wydobycia Grupy Enea do roku 2025 (z perspektywą do roku 2030). Strategia LW Bogdanka będzie realizowana w scenariuszu elastycznego rozwoju. Zakłada się w nim średnią roczną wielkość produkcji w latach 2017-2025 na poziomie ok. 9,2 mln ton. Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce obszar wydobywczo-wytwórczy Kozienice-Bogdanka-Połaniec zapewni również dalszą poprawę efektywności wytwarzania energii w Grupie Enea oraz wzmocni pozycję na rynku.

Zwiększamy potencjał i niezawodność dostaw energii elektrycznej

Strategia rozwoju Grupy Enea zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do Klientów końcowych do poziomu 20,1 TWh w 2025 r. (wzrost o 24,4% w stosunku do 2015 r.). Zbudowanie odpowiedniej synergii aktywów wydobywczo-wytwórczych na bazie LW Bogdanka oraz nowoczesnych mocy wytwórczych Grupy Enea, pozwoli nam na odpowiednie zbilansowanie i zabezpieczenie dostaw energii dla naszych Klientów oraz dalszy rozwój. W roku 2016 również intensywnie realizowaliśmy program modernizacji, unowocześniania i rozwoju sieci dystrybucyjnej. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 900 mln zł. Działania te w znaczący sposób wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie obsługiwanym przez Grupę Enea. Osiągnęliśmy poprawę wskaźników, które jakościowo definiują czas i liczbę przerw w dostawach energii: SAIDI - o 44% r/r i SAIFI - o 30% r/r. Warto również podkreślić, że

w minionym roku zrealizowaliśmy aż o 15% więcej umów dotyczących przyłączenia nowych odbiorców do sieci niż w roku 2015. Enea Operator aplikuje o wsparcie dla realizacji swoich inwestycji z funduszy unijnych. W minionym roku przyznane Spółce dofinansowanie wyniosło ponad 250 mln zł.

Multiusługowa Enea przyszłości – Klient w centrum uwagi

Rośnie znaczenie energetyki obywatelskiej i pozycji Klienta, dlatego poza konkurencyjną ceną energii, ciągłą poprawą jakości świadczonych usług, rozszerzamy nasze portfolio o dodatkowe pakiety. Już teraz posiadamy wiele usług dodatkowych, takich jak pomoc elektryka czy opieka medyczna, które są oferowane wraz ze sprzedażą energii elektrycznej. W listopadzie ub. r. wprowadziliśmy nową ofertę Energia+ Fotowoltaika. Obejmuje ona kompleksową obsługę Klienta wraz z audytem i doborem optymalnej instalacji fotowoltaicznej. W tym kierunku chcemy się rozwijać. Chcemy, żeby Enea była multiusługową firmą ze zdywersyfikowanym portfelem świadczeń dostosowanym do potrzeb swoich Klientów. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów energii, w pierwszej kolejności na obszarze funkcjonowania spółki Enea Operator. Klastry stanowią szansę na rozwój nowych usług świadczonych przez Grupę Enea oraz możliwość przygotowania jej na przyszłe potrzeby rynkowe.

Stawiamy na potencjał ludzki, innowacje i budujemy elastyczną organizację procesową

Zwiększamy naszą aktywność w obszarze innowacji, a siłę i przyszłość widzimy w dalszym rozwoju potencjału ludzkiego. Uruchomiony został Program Zmiany Pokoleniowej, którego celem jest zbudowanie systemowego procesu, zabezpieczającego odpowiedni poziom napływu i utrzymania kompetencji w przyszłych latach. Poprzez zmiany funkcjonalne dążymy do stworzenia kultury organizacyjnej, która będzie nie tylko wspierała rozwój firmy, ale wychodziła naprzeciw oczekiwaniom Pracowników zarówno w zakresie podnoszenia kompetencji, jak i satysfakcji pracy w Grupie Enea.

Chcemy stworzyć stabilne i atrakcyjne miejsca pracy dla obecnych i przyszłych Pracowników w ramach skonsolidowanej Grupy. Tworzymy ekosystem innowacyjny wpisujący się w program rozwoju krajowej gospodarki. Ponad 50% z 60 zdefiniowanych w strategii korporacyjnej inicjatyw koncertuje się na innowacjach. To pokazuje jak dużą wagę Enea przykłada do rozwoju innowacyjnego podejścia we wszystkich aspektach swojej działalności. Grupa chce współtworzyć w Polsce ekosystem innowacji. Przykładem takiego podejścia może być potencjalna inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300 - 500 MW, który mógłby zostać zlokalizowany w pobliżu Bogdanki. Polska posiada bogate zasoby węgla kamiennego, jego zgazowanie jest jedną z bardziej perspektywicznych technologii energetycznych na tym paliwie. Spółka bierze również aktywny udział na rzecz rozwoju i budowy infrastruktury e-mobility w Polsce. Elektromobilność to jeden z obszarów, który będzie miał wpływ na przyszły kształt rynku energii elektrycznej, stąd decyzja o powołaniu, wspólnie z PGE, Energą i Tauronem, dedykowanej spółki ElectroMobility Poland. Włączamy się również w prace związane z dążeniem do zwiększenia liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej.

Bezpieczeństwo finansowe Grupy – kluczowe zadanie

Stawiamy na optymalizację wszystkich procesów biznesowych zachodzących w organizacji, tak aby jak najefektywniej wykorzystać jej potencjał. Realizacja zaplanowanych inwestycji zapewnia jej natomiast nieustanny rozwój. Każdy projekt analizujemy i oceniamy indywidualnie. Musi mieć ekonomiczne uzasadnienie i zwiększać wartość Grupy dla jej interesariuszy. Konsekwentnie dbamy o poziom kosztów, realizując programy oszczędności. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo finansowe Grupy. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i generowanym dobrym wynikom, mamy zagwarantowane finansowanie naszego dalszego rozwoju na korzystnych warunkach.

Dbamy o zrównoważony rozwój i dialog ze Stroną Społeczną

Zakładamy silne wsparcie rozwoju lokalnego oraz budowanie trwałych lokalnych relacji społecznych, które są dla nas istotnym elementem polityki odpowiedzialnego biznesu. Będziemy dbać o rozwój poszczególnych regionów kraju, jako atrakcyjny pracodawca, ale również jako podmiot wzmacniający rozwój społeczny, wspierający lokalne szkolnictwo zawodowe. Jednym z naszych priorytetów jest również kontynuacja otwartego i konstruktywnego dialogu ze Stroną Społeczną, który umożliwia budowanie szerokiego konsensusu społecznego wokół wartości i kwestii fundamentalnych dla rozwoju naszej Grupy.

Z poważaniem,

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Enea SA