You are here

Kalendarium 2016

I kwartał

Zmiany we władzach Enei

7 stycznia Prezesem Zarządu Enei został Mirosław Kowalik, a Wiceprezesem Zarządu ds. Korporacyjnych Wiesław Piosik, który w związku z powołaniem w skład Zarządu zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Tego samego dnia swoje funkcje przestali pełnić: Dalida Gepfert, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych oraz Grzegorz Kinelski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych. Obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych czasowo objął Członek Rady Nadzorczej, Sławomir Brzeziński. 15 stycznia ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Sandra Malinowska, Tomasz Gołębiowski i Radosław Winiarski, a w jej skład weszli: Piotr Kossak, Rafał Bargiel, Roman Stryjski i Piotr Mirkowski. 21 stycznia Rada Nadzorcza powołała z dniem 15 lutego Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Piotra Adamczaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych. Tego samego dnia obowiązki Wiceprezesa ds. Handlowych przestał pełnić Sławomir Brzeziński.

Enea Wytwarzanie inwestuje w nowoczesne technologie

W I kwartale 2016 r. zakończono z sukcesem jeden z najważniejszych etapów budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1.075 MWe. Przeprowadzono udaną próbę wodną kotła. W kwietniu natomiast kocioł przeszedł udaną próbę ciśnieniową. Blok nr 11 Enei Wytwarzanie będzie najnowocześniejszą jednostką wytwórczą opalaną węglem kamiennym w Polsce oraz Europie.

W Elektrowni Kozienice uruchomiona została nowoczesna nastawnia Dyżurnych Inżynierów Ruchu. Pomieszczenie to jest „sercem elektrowni”, z którego można zarządzać produkcją energii elektrycznej. Nowe stanowiska wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, co podnosi bezpieczeństwo i ułatwia pracę.

W trosce o środowisko naturalne laboratoria chemiczne nalężące do Enei Wytwarzanie wyposażone zostały w najnowocześniejszą aparaturę kontrolno-pomiarową renomowanych firm. Wdrożony zostanie tam również system STARLIMS, służący do bezpiecznego gromadzenia, archiwizowania i przeszukiwania danych. Będzie to pierwsze wdrożenie tego typu w polskiej branży energetycznej.

eBOK dostępny dla wszystkich Klientów Enei

W I kwartale 2016 r. zakończono proces wdrożenia nowoczesnego systemu elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Rozwiązanie przeznaczone jest zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm. Dzięki eBOK wszyscy Klienci Enei mogą m.in. sprawdzić stan faktury, opłacić rachunki oraz skontaktować się ze spółką w każdej sprawie.

II kwartał

Enea Wytwarzanie wzmacnia moce ze źródeł odnawialnych

W kwietniu oddano do użytku nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW. Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Lubno w gminie Lubiszyn w województwie lubuskim. W budowę zaangażowana była Enea Serwis, a energia elektryczna wyprodukowana przez farmę trafia do sieci dystrybucyjnej Enei Operator. Zakładana, roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie ponad 30 tys. MWh.

Enea Operator z przedłużoną koncesją

31 maja Prezes URE przedłużył Enei Operator termin ważności koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Dotychczasowa obowiązywała do 1 lipca 2017 r. Prace nad przygotowaniem wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów trwały od marca 2015 r. Obecnie koncesja ważna jest do 1 lipca 2030 r.

Inwestycje w innowacyjne projekty

7 czerwca Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Enea, Energa, PGE oraz Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem. Połączenie sił sektora elektroenergetycznego oraz środowiska naukowego jest szansą na nowe innowacyjne usługi i produkty spełniające rosnące oczekiwania klientów, z założeniem budowania trwałego bezpieczeństwa energetycznego.

Enea Operator wdraża nowoczesne rozwiązania

Enea Operator konsekwentnie wzmacnia bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w północno-zachodniej Polsce.

W II kwartale 2016 r. wprowadzona została innowacyjna technologia pozwalająca na automatyczne wykrywanie uszkodzeń (zwarć) i ograniczanie ich zasięgu do miejsca wystąpienia. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania było możliwe dzięki uruchomieniu przez spółkę kolejnej funkcjonalność dyspozytorskiego systemu SCADA, a dokładnie tzw. modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), który potrafi „ominąć" uszkodzony fragment sieci.

Enea Operator uruchomiła również dla swoich Klientów Portal Przyłączeniowy. Nowa platforma jest elektronicznym, przyłączeniowym biurem obsługi Klienta.

Ponadto, dystrybucyjna spółka z Grupy Enea udostępniła na swojej stronie internetowej nowe funkcjonalności pozwalające Klientom na uzyskanie informacji o awariach na interesującym ich obszarze, czy też o odwoływaniu planowych wyłączeń prądu.

III kwartał

LW Bogdanka ściślej integruje się z Grupą Enea

Enea kontynuuje rozpoczęty w ub. r. proces integracji LW Bogdanka z Grupą. Przebiega on w sposób ewolucyjny od chwili, gdy Enea stała się strategicznym inwestorem lubelskiej kopalni. W połowie kwietnia zakończona została pierwsza faza tego procesu, której częścią była zmiana Statutu LW Bogdanka w zakresie obowiązku działania tej Spółki w interesie Grupy Enea. Druga faza, sfinalizowana podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LW Bogdanka 17 sierpnia, polegała na dostosowaniu Statutu LW Bogdanka w maksymalnym możliwym stopniu do standardu Grupy Enea, przyjęciu Kodeksu Grupy Enea oraz przystąpieniu LW Bogdanka do Grupy Enea. Dzięki integracji optymalnie wykorzystany zostanie pełen łańcuch wartości, możliwa będzie wzajemna wymiana doświadczeń i kompetencji oraz rozwój całej Grupy.

Enea przystąpiła do TUW PZUW

7 września Enea przystąpiła do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. Członkostwo Enei w TUW PZUW wpisuje się we współpracę strategicznych spółek Skarbu Państwa. W ramach TUW PZU został stworzony związek wzajemności członkowskiej dedykowany dla Enei. Firma skorzysta z możliwości zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, którego stała się członkiem, co pozwoli uzyskać nie tylko korzystne warunki, ale również skrócić proces zawierania ubezpieczenia. TUW PZUW ubezpiecza wyłącznie swoich członków na zasadzie wzajemności. Członkowie TUW są jednocześnie jego właścicielami. Zakład ubezpieczeń podlega nadzorowi KNF, a gwarantem kapitału jest PZU SA.

GK Enea z nową strategią rozwoju do 2030 r.

29 września Spółka przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 r. Celem nadrzędnym w ogłoszonej strategii jest wzrost wartości GK Enea dla Akcjonariuszy. Enea optymalizuje i dostosowuje model funkcjonowania koncernu surowcowo – energetycznego do otoczenia rynkowego. Grupa będzie aktywnym uczestnikiem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce i będzie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpisując się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa. Enea będzie istotnie zwiększać swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku oraz stawiać na rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii.

Spółka szacuje, że podstawowe nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania Grupy w latach 2016-2030 będą kształtowały się łącznie na poziomie ok. 26,4 mld zł. Enea planuje również wdrożenie programu wzrostu efektywności nakładów inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz Grupa zoptymalizowała planowane w poprzedniej strategii wydatki inwestycyjne w zakresie OZE oraz źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych do 2020 r. Wygenerowany w ten sposób potencjał CAPEX oraz sytuacja finansowa Grupy umożliwi Enei przeznaczenie dodatkowych 6,2 mld zł w perspektywie 2025 r. oraz 5,3 mld zł w latach 2026-2030 na inwestycje rozwojowe. Nakłady te stanowią maksymalny budżet inwestycyjny jaki Grupa może przeznaczyć na atrakcyjne ekonomicznie inwestycje, w tym akwizycje.

Spółka będzie realizowała program poprawy efektywności, który zakłada zarządzanie efektywnością operacyjną w ramach, której szacuje optymalizację kosztów stałych o 700 mln zł do 2025 r. w odniesieniu do roku bazowego 2016.

Kontrakt na instalację odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice podpisany

30 września Enea Wytwarzanie podpisała z firmą RAFAKO kontrakt na wykonanie nowoczesnej instalacji odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice. Wartość kontraktu to 289,2 mln zł netto. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2018 r. Przedmiotem kontraktu jest dostawa i montaż nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) wraz z wymianą wentylatorów spalin dla kotłów AP-1650 na blokach energetycznych nr 9 i 10 o mocy 500 MW każdy. RAFAKO wykona również projekt i wymianę elektrofiltru wraz z układem odpopielania i przynależnymi kanałami spalin, a także zmodernizuje instalację odsiarczania spalin (IOS) dla bloku nr 9. Celem inwestycji jest zapewnienie ponad pięciokrotnego ograniczenia emisji tlenków azotu z aktualnego poziomu 500 - 550 mg/Nm³ do poziomu poniżej 100 mg/Nm³ NOx.

III-IV kwartał

Grupa chce w sposób zrównoważony zwiększać swoje moce wytwórcze i wydobywcze - zaangażowanie w projekty kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w okresie III-IV kwartału 2016 r.

  • Wstępna oferta złożona wraz z partnerami na zakup aktywów EDF w Polsce

16 września Enea wraz z PGE, Energą oraz PGNiG Termiką wspólnie złożyły wstępną, niewiążącą ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce. Są to konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzące działalność usługową, obejmujące w szczególności: Elektrownię Rybnik, Elektrociepłownię w Krakowie, Elektrociepłownię w Gdańsku, Elektrociepłownię w Gdyni, Elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Toruniu, Elektrociepłownie i sieć ciepłowniczą w aglomeracji wrocławskiej, Elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Zielonej Górze oraz blok gazowy w Toruniu.

W związku z upływającym terminem zakończenia obowiązywania oferty złożonej 16 września partnerzy biznesowi 30 listopada złożyli nową ofertę. 27 stycznia 2017 r. podpisane zostało z EDF porozumienie (ang. Memorandum of Understanding) dotyczące prowadzenia negocjacji w

sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce oraz badania due diligence w tym zakresie. 15 marca 2017 r. partnerzy biznesowi dokonali zmian w strukturze transakcji polegających na:

  • odstąpieniu PGNiG Termika od transakcji
  • przejęciu dotychczas deklarowanego udziału PGNiG Termika w transakcji przez PGE, co skutkuje zwiększeniem udziału PGE do 60%
  • pozostawieniu udziałów Enei oraz Energi w transakcji na niezmienionym poziomie 20% dla każdej ze spółek

Zgodnie z ustaleniami ww. zmiany wymagają potwierdzenia braku sprzeciwu ze strony EDF.

  • List intencyjny ws. wstępnego zainteresowania zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy

W związku z procesem pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Katowicki Holding Węglowy, w lipcu Spółka rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi inwestorami dotyczące możliwości realizacji potencjalnej Inwestycji oraz jej potencjalnych parametrów. 28 października Enea podpisała z Węglokoksem i Towarzystwem Finansowym Silesia list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy lub aktywa KHW. Ostateczne decyzje Inwestorów co do zaangażowania w KHW zostaną podjęte m.in. po analizie przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu wszystkich pozostałych uzgodnień.

  • Wspólna inwestycja z Energą przy realizacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka SA

19 września Enea podpisała z Energą list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1.000 MWe w Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C). 8 grudnia Energa SA , Enea SA oraz Elektrownia Ostrołęka SA, tj. spółka celowa powołana przez Energę do realizacji projektu podpisały umowę inwestycyjną. Spółki podzieliły planowaną współpracę na trzy etapy. Będą to kolejno: Etap Rozwoju, który będzie trwał do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy; Etap Budowy, który obejmie czas do oddania Elektrowni Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji oraz Etap Eksploatacji, w czasie którego Elektrownia Ostrołęka C będzie komercyjnie użytkowana. 19 grudnia Enea i Energa ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy Ostrołęki C – termin składania wniosków upłynął 10 marca br. Spółki szacują, że wstępny termin ich rozpatrzenia wyniesie 3 miesiące.

Energa i Enea są zgodne, że realizacja projektu Ostrołęka C wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Spółki przewidują, że budowa nowego bloku zostanie ukończona w II połowie 2023 r., a nakłady na realizację tej inwestycji wyniosą ok. 5,5-6 mln zł/MW.

  • Nabycie od ENGIE Elektrowni Połaniec

30 września Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska SA (EEP), właściciela Elektrowni Połaniec. 2 grudnia otrzymała wyłączność na prowadzenie negocjacji. 23 grudnia Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. warunkową umowę zakupu 100% akcji EEP. 28 lutego 2017 r. Enea otrzymała informację o spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej zakupu. 2 marca 2017 r. Spółka otrzymała od ENGIE International Holdings B.V. wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji EEP na poziomie 1.264 mln zł. Została ona ustalona zgodnie z postanowieniami umowy, przy czym będzie podlegać weryfikacji przez Spółkę i ewentualnym korektom w okresie bezpośrednio po przejęciu kontroli nad EEP, na zasadach opisanych w umowie, zgodnie ze standardami rynkowymi w tego typu transakcjach. 14 marca 2017 r. Enea nabyła 100% akcji EEP za wstępną cenę 1.264 mln zł.

Inwestycja wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. Przejęcie Elektrowni Połaniec umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju i wzmocni pozycję Grupy na rynku. EEP to w tej chwili piąty największy producent energii w Polsce. Elektrownia w Połańcu o mocy ok. 1,9 GW, odpowiada za ok. 6% produkcji energii w kraju.

IV kwartał

Elektromobilność szansą na wzrost innowacyjności energetyki

19 października PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea oraz Tauron Polska Energia powołały spółkę ElectroMobility Poland. Nowa spółka dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 10 mln zł. Każda ze spółek powołujących ElectroMobility Poland objęła po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Działalność nowej spółki ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce.

Podpisano akt założycielski i statut Polskiej Fundacji Narodowej

17 listopada Enea, jako jedno z 17 kluczowych polskich przedsiębiorstw, podpisała akt notarialny o ustanowieniu Polskiej Fundacji Narodowej oraz jej statut. Zadaniem tej organizacji będzie promocja polskiej gospodarki i kształtowanie wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą.

Agencja Fitch Ratings podtrzymała ocenę ratingową Enei

30 listopada agencja Fitch Ratings podtrzymała dla Spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Agencja utrzymuje rating dla Spółki na ww. poziomie począwszy od 2011 r.

Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły akcje Polimexu-Mostostal

6 grudnia rozpoczęły się kierunkowe rozmowy prowadzone pomiędzy Eneą i spółkami: Energą, PGE Polską Grupą Energetyczną, PGNiG SA a Polimexem Mostostal, których celem było wypracowanie struktury potencjalnego zaangażowania kapitałowego inwestorów w Polimex oraz wypracowanie potencjalnego modelu współpracy pomiędzy inwestorami przy realizacji inwestycji. 27 grudnia został zawarty list intencyjny, a 18 stycznia 2017 r. umowa inwestycyjna oraz inne umowy w ramach transakcji. 20 stycznia 2017 r., po spełnieniu się warunków zawieszających, sformułowanych w umowie inwestycyjnej z 18 stycznia 2017 r., Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal. Inwestorzy objęli łącznie 150 mln, czyli po 37,5 mln, akcji Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł.  W wyniku dokapitalizowania i odkupu pakietu akcji SPV Operator inwestorzy objęli łącznie 65,93% akcji (według nowej struktury akcjonariatu). 21 marca 2017 r. inwestorzy ogłosili wezwanie do zapisywania się na akcje Polimex w związku z przekroczeniem (jako strony porozumienia) progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex. Wezwanie ma charakter następczy, a inwestorzy zamierzają nabyć w jego wyniku akcje zapewniające osiągnięcie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex.

Polimex-Mostostal posiada największy, ponad 23% udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Dzięki temu spółka obecna jest w konsorcjach wykonawczych największych inwestycji energetycznych w Polsce, których łączny budżet to ok. 30 mld zł.

Nowe taryfy dla klientów indywidualnych

15 grudnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę Enea Operator na rok 2017. Taryfa dystrybucyjna wzrosła o 5,2% r/r. Stawki opłat za usługi dystrybucji zatwierdzone na rok 2017 spowodowały następujące zmiany średnich płatności dla klientów  w poszczególnych grupach taryfowych w odniesieniu do roku 2016 (z uwzględnieniem opłat przenoszonych

i dodatkowych): grupa taryfowa A – wzrost o 0,96%, grupa taryfowa B – wzrost o 5,73%, grupa taryfowa C – wzrost o 4,91%, grupa taryfowa G – wzrost o 5,61%. Przekłada się to na średni wzrost dla wszystkich zespołów grup w wysokości 5,2%. Wzrost opłat w dystrybucji w 2017 r., w stosunku do roku 2016 wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu stawek opłat przenoszonych: opłaty przejściowej oraz opłaty OZE.

Jednocześnie Prezes URE zatwierdził taryfę Enei, jako tzw. sprzedawcy z urzędu, dla odbiorców w grupach G, która spadła vs. 2016 r. o 4,8% r/r. Taryfa na 2017 r. uwzględnia obniżkę cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych wynikającą głównie z niższych kosztów zakupu energii oraz niższych kosztów tzw. zielonych certyfikatów.

Aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice

23 grudnia Enea Wytwarzanie zawarła z Konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin realizacji inwestycji do dnia 19 grudnia 2017 r.

Przesunięcie terminu realizacji inwestycji o około pięć miesięcy wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron Umowy. Zawarcie aneksu nie zmienia wartości umowy podpisanej z Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal na budowę bloku.

Cała inwestycja, na którą składa się około 30 tys. szczegółowych zadań, jest już bardzo zaawansowana.

Ponad 250 mln zł dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do 2020 roku dla Enei Operator

28 grudnia Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze 3 umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość projektów to ponad 67 mln zł. Pozyskane środki w wysokości prawie 37 mln zł przeznaczone zostaną na rozwój sieci dystrybucyjnej, zwiększenie dostępnych mocy przyłączeniowych, między innymi dla wytwórców OZE oraz prosumentów a także wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Do końca grudnia Enea Operator podpisała jeszcze kolejne 3 umowy o dofinansowanie w ramach działania: Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Wartość projektów zgłoszonych w ramach tego obszaru to niemal 50 mln zł, z czego ponad 33 mln zł stanowić będą fundusze unijne.

W I półroczu 2017 r. planowane jest podpisanie następnych 18 umów na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę oraz przebudowę sieci umożliwiających przyłączanie wytwórców energii z OZE a także rozwój i wdrażanie automatyzacji systemów dystrybucji na średnim i niskim napięciu. Łączna wartość 18 projektów to niespełna 300 mln zł. Dofinansowanie będzie oscylowało na poziomie 60%.

Niezależnie od udziału w programach wsparcia realizowanych na poziomie krajowym, Enea Operator zabiega również o dofinansowanie swoich projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw na terenie swojego działania.

Modernizacja aktywów wytwórczych w Elektrowni Kozienice

7 grudnia Enea Wytwarzanie podpisała z firmą GE Power kontrakt na wykonanie modernizacji turbozespołów 9 i 10 o mocy 560 MW w Elektrowni Kozienice. Wartość kontraktu to 65,5 mln zł netto. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2018 r.

Celem inwestycji jest wydłużenie okresu eksploatacji turbozespołów oraz zwiększenie sprawności poprzez modernizację części średnioprężnej i niskoprężnej oraz przeprowadzenie generalnego remontu pozostałych elementów. W wyniku wykonanych prac wzrosną sprawności turbozespołów oraz zmniejszone zostanie jednostkowe zużycie ciepła. Moc elektryczna każdego bloku wzrośnie natomiast o co najmniej 4 MW. Poprawiony zostanie także stan dynamiczny turbozespołów.

Program Dobrowolnych Odejść

Program Dobrowolnych Odejść, będący częścią Programu Zmiany Pokoleniowej, realizowany jest w spółce Enea SA. Obowiązuje od 28 grudnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r. Jego głównym celem jest rozłożenie w czasie ryzyka niekontrolowanego odpływu kompetencji, w szczególności w związku z nabyciem przez Pracowników uprawnień emerytalnych. W IV kwartale 2016 r. została utworzona rezerwa na ten cel w kwocie 54 mln zł, o czym Enea SA informowała w raporcie bieżącym nr 9/2017.

Zmiany we władzach kluczowych spółek zależnych Enei w całym 2016 r.

  • LW Bogdanka

Krzysztof Szlaga został nowym Prezesem LW Bogdanka. Pozostali nowo powołani Członkowie Zarządu Spółki to: Stanisław Misterek - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych. Nowy Zarząd rozpoczął pracę 1 kwietnia. Jednocześnie ze skutkiem na dzień 31 marca odwołani zostali dotychczasowi Członkowie Zarządu: Zbigniew Stopa, Waldemar Bernaciak, Piotr Janicki oraz Jakub Stęchły. 13 maja Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem 23 maja Sławomira Karlikowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji - Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz Marcina Kapkowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji.

  • Enea Operator

Od 1 kwietnia do Zarządu Enei Operator zostali powołani dwaj nowi Członkowie. Wojciech Drożdż został Wiceprezesem ds. Ekonomiczno-Finansowych, a Dariusz Szymczak Wiceprezesem ds. Serwisu Dystrybucji. Z Zarządu odszedł Marek Lelątko. Prezesem Enei Operator pozostał Michał Jarczyński, a Wiceprezesem: Marek Szymankiewicz. Funkcję Wiceprezesa z ramienia Pracowników powierzono Jakubowi Kamykowi, który ponownie został wybrany na to stanowisko. W lipcu Zgromadzenie Wspólników Enei Operator powołało Zarząd nowej kadencji. Na jego czele od 11 lipca stanął Andrzej Kojro. W składzie Zarządu pozostali: Marek Szymankiewicz, Wojciech Drożdż oraz Jakub Kamyk. Z firmy odeszli dotychczasowy Prezes Michał Jarczyński oraz Wiceprezes Dariusz Szymczak. 30 września na stanowisko Wiceprezesa ds. Innowacji i Logistyki Enei Operator został powołany Wojciech Drożdż, dotychczasowy Wiceprezes tej Spółki ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Z kolei na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Sławomira Mirkowskiego. Zmiany weszły w życie 10 października. 2 listopada Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało Jakuba Kamyka – Wiceprezesa ds. Pracowniczych. 25 stycznia 2017 r. na stanowisko Wiceprezesa ds. Bezpieczeństwa Pracy został powołany Tadeusz Dachowski.

  • Enea Wytwarzanie

Wacław Bilnicki został nowym Prezesem Spółki odpowiedzialnej w Grupie Enea za produkcję energii i ciepła. Pozostali nowi Członkowie Zarządu Enei Wytwarzanie to: Grzegorz Kotte - Wiceprezes ds. Technicznych, Elżbieta Piwoński - Wiceprezes ds. Korporacyjnych, Stefan Pacyński - Wiceprezes ds. Strategii Rozwoju oraz Dariusz Skiba - Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych. Szóstym Członkiem Zarządu pozostaje wybrany przez załogę Wiceprezes ds. Pracowniczych, Grzegorz Mierzejewski. Nowy Zarząd rozpoczął pracę 14 marca. Ze skutkiem na dzień 13 marca odwołani zostali dotychczasowi Członkowie Zarządu Enei Wytwarzanie: Krzysztof Sadowski, Piotr Andrusiewicz, Grzegorz Staniewski i Michał Prażyński. 29 września Elżbieta Piwoński zrezygnowała ze stanowiska. 30 września Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enei Wytwarzanie odwołało Wacława Bilnickiego ze stanowiska Prezesa Zarządu i powołało na to stanowisko Prezesa Spółki Krzysztofa Figata. Do Zarządu, na stanowisko

Wiceprezesa ds. Korporacyjnych, został również powołany Jan Mazurkiewicz. Krzysztof Figat i Jan Mazurkiewicz objęli funkcje 17 października.