32. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

 Rezerwa na zobowiązania i inne obciążenia razem w podzialena część długo- i krótkoterminową31.12.201631.12.2015
Długoterminowe 635 488 625 388
Krótkoterminowe 789 718 567 556
Stan na dzień bilansowy 1 425 206 1 192 944 

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i inne obciążenia

 za okres kończący się 31.12.2016Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntówRezerwa na inne zgłoszone roszczeniaRezerwa na rekultywację składowiskaRezerwa na świadectwa pochodzenia energiiRezerwa na zakup praw do emisji CO2Likwidacja zakładu górniczegoPozostałeRazem
Stan na początek okresu  189 429 60 456 55 409 250 024 193 034 124 441 320 151 1 192 944
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej (3 272) - (5 539) - - 3 484   - (5 327)
Zwiększenie istniejących rezerw 27 125 7 387 1 701 263 343 291 306 - 161 107 751 969
Wykorzystanie rezerw (171) (16 987) - (237 684) (197 691) - (13 566) (466 099)
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (9 820) (9 509) (1 678) (521) (1 465) (17 737) (7 551) (48 281)
Stan na koniec okresu 203 291 41 347 49 893 275 162 285 184 110 188 460 141 1 425 206

 za okres kończący się 31.12.2015Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntówRezerwa na inne zgłoszone roszczeniaRezerwa na rekultywację składowiskaRezerwa na świadectwa pochodzenia energiiRezerwa na zakup praw do emisji CO2Likwidacja zakładu górniczegoPozostałeRazem
Stan na początek okresu  172 854  27 362  57 551  164 878  105 758  - 240 691  769 094
Nabycie spółek zależnych - 26 014 5 738 2 202 - 115 744 50 309 200 007
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej (2 266) -   (8 540) - -   850   -   (9 956)
Zwiększenie istniejących rezerw 29 819 10 671 660 227 768 193 412 7 847 45 470 515 647
Wykorzystanie rezerw (462) (2) - (144 470) (105 668) - (10 819) (261 421)
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (10 516) (3 589) - (354) (468) - (5 500) (20 427)
Stan na koniec okresu 189 429 60 456 55 409 250 024 193 034 124 441 320 151 1 192 944

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Imiennie tworzone są rezerwy na przewidywane straty związane z sądowym powództwem zgłoszonym przeciwko Grupie. Kwota, na którą tworzona jest rezerwa stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia roszczenia. Koszt ich utworzenia ujmowany jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Opis istotnych roszczeń oraz zobowiązania warunkowe z tego tytułu zostały przedstawione w notach 47.2, 47.5 i 47.6

Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia obejmują głównie:

Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntów

Rezerwa na roszczenia osób władających nieruchomościami z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.

Szacowanie rezerwy na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości odbywa się z zastosowaniem podejścia tzw. etapowości i wag, tj. prawdopodobieństwa przegrania sporu i konieczności spełnienia roszczenia. Rozmiar zasądzonych odszkodowań z tytułu roszczeń z bezumownego korzystaniaz nieruchomości może być dla Grupy znaczący z uwagi na liczbę przedmiotowych nieruchomości, jednak Grupa nie jest w stanie oszacować maksymalnej kwoty odszkodowań. Grupa Kapitałowa Enea, m.in. w związku z określaniem tzw. korytarzy przesyłowych oszacowała i uwzględniła w wysokości utworzonej rezerwy również odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, na których posadowiony jest majątek sieciowy (linie elektroenergetyczne), co do których na dzień sprawozdawczy nie zostały przedstawione jeszcze żadne roszczenia.

Rezerwa na rekultywację składowiska

Grupa po zapełnieniu lub zamknięciu składowiska żużla i popiołu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze względu na fakt, iż Grupa posiada duże, niezapełnione obszary składowiska, przewidywany termin rekultywacji będzie miał miejsce w 2060 r. Przyszłe oszacowane koszty rekultywacji składowiska zostały zdyskontowane do wartości bieżącej przy użyciu stopy dyskontowej w wysokości 3,20% (na dzień 31 grudnia 2015 r. – 2,80%).

Wartość rezerwy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 49 893 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. 55 409 tys. zł).

Rezerwa na zakup praw do emisji CO2


Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość rezerwy dotyczącej praw do emisji CO2 wyniosła 285 184 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. 193 034 tys. zł).

Rezerwa na likwidację zakładu górniczego

Grupa tworzy rezerwę na koszty likwidacji zakładu górniczego, do których poniesienia jest zobligowana istniejącymi przepisami prawa. Główne założenia wykorzystywane przy ustalaniu kosztów z tytułu likwidacji zakładu górniczego zawierają założenia odnośnie do okresu żywotności kopalni, przewidywanej inflacji oraz długoterminowych stóp dyskontowych. Wyliczona wysokość kosztów likwidacji zakładu górniczego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: 110 188 tys. zł.

Pozostałe rezerwy

Pozostałe rezerwy dotyczą głównie:

  • farmy wiatrowej Skoczykłody: Grupa dokonała oszacowania wartości udziałów spółki Eco-Power Sp. z o.o. oraz utworzyła rezerwę na różnicę pomiędzy ceną uwzględniającą kwotę bazową, która wynosi 286 500 000,00 zł a wartością oszacowaną w modelu Enea S.A., w wysokości 129 000 tys. zł (nota 54).
  • potencjalnych zobowiązań związanych z majątkiem sieciowym wynikających z różnic w interpretacjach przepisów 148 259 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. 129 197 tys. zł),
  • kosztów korzystania z gruntów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych 108 245 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. 112 680 tys. zł),
  • podatku od nieruchomości w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 32 456 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. 23 881 tys. zł),
  • roszczeń ZUS z tytułu składki wypadkowej w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 20 042 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. 18 727 tys. zł),
  • usuwania szkód górniczych 4 440 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. 8 497 tys. zł).