19. Zapasy

 31.12.201631.12.2015
Materiały 262 506 407 378
Półprodukty i produkty w toku 245 336
Produkty gotowe 22 374 42 511
Świadectwa pochodzenia energii 163 801 195 885
Towary 9 042 11 582
Wartość brutto zapasów 457 968 657 692 
Odpis aktualizujący wartość zapasów (9 027) (8 183)
Wartość netto zapasów 448 941 649 509 

   

W Grupie wydobywany jest węgiel, który jest następnie w części wykorzystywany w produkcji, a w części sprzedawany poza Grupę. Nie jest możliwe wiarygodne określenie jaka część węgla zostanie sprzedana, dlatego cały zapas jest prezentowany w powyższej tabeli w pozycji „Materiały”.

Koszty zapasów ujęte w kosztach bieżącego roku wyniosły 1 210 608 tys. zł i zostały ujęte w „Zużyciu materiałów i surowców oraz wartości sprzedanych towarów”, Koszty zapasów ujęte w kosztach 2015 r. wyniosły 1 597 024 tys. zł.

Na zapasach nie ustanowiono zabezpieczeń.