Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Na dzień
 Nota31.12.201631.12.2015
AKTYWA      
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe 7 18 382 498 17 074 978
Użytkowanie wieczyste gruntów 8 74 899 74 160
Wartości niematerialne 9 370 638 272 116
Nieruchomości inwestycyjne 11 28 020 20 624
Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych 12 2 518 748
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 403 257 616 795
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 15, 48 42 482 23 982
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 22 112 -
Instrumenty pochodne   40 267 844
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16  30 690 28 323
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń   111 218 90 872
    19 486 599  18 203 442 
Aktywa obrotowe      
Prawa do emisji CO2 18 417 073 307 521
Zapasy 19 448 941 649 509
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16 1 824 488 1 732 744
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   9 541 31 956
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 15 478 479
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 22  4 852 222 011
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 2 340 217 1 822 094  
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 14 4 330 19 240  
    5 049 920 4 785 554  
Aktywa razem   24 536 519 22 988 996  

Na dzień
 Nota31.12.201631.12.2015
PASYWA      
Kapitał własny      
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej      
Kapitał zakładowy   588 018 588 018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną   3 632 464 3 632 464
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych   744 814
Pozostałe kapitały   (25 652) (45 883)
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających    33 826  3 980
Zyski zatrzymane    7 946 612  7 158 352
     12 176 012  11 337 745
Udziały niekontrolujące 13  835 717  784 858
Kapitał własny 23  13 011 729  12 122 603
       
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania długoterminowe      
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 25 6 275 644 5 933 360
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 24 48 373 16 527
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 28 2 997 992
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe 26 660 032 674 682
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 191 798 388 117
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 31 792 156 818 772
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 29 269 -
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 32 635 488 625 388
    8 606 757  8 457 838
Zobowiązania krótkoterminowe      
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 25 448 902 43 399
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 24 1 141 600 1 223 320
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 28 2 141 1 025
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe 26 84 150 83 666
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego   32 071 87 022
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 31 416 937 397 986
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji   281 281
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy   2 233 -
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 32 789 718 567 556
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży 14 - 4 300
    2 918 033 2 408 555
Zobowiązania razem   11 524 790 10 866 393
Razem kapitał własny i zobowiązania   24 536 519 22 988 996