16. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

 31.12.201631.12.2015
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności    
Należności z tytułu dostaw i usług 1 207 995 1 293 484
Należności z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) oraz innych podobnych świadczeń 93 886 79 583
Inne należności 81 458 138 178
Zaliczki 210 216 91 097
Naliczone należności z tytułu niezafakturowanej sprzedaży 349 442 242 331
Przedpłacone ubezpieczenia majątkowe 10 974 4 232
  1 953 971 1 848 905
Minus: odpis aktualizujący wartość należności (129 483) (116 161)
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto 1 824 488  1 732 744

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należnosci31.12.201631.12.2015
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług 7 399 3 807
Inne należności 23 291 24 516
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto 30 690 28 323

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności:

 31.12.201631.12.2015
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu 116 161 122 439
Utworzony 25 977 32 942
Rozwiązany (1 744) (2 542)
Wykorzystany (10 911) (36 678)
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu 129 483 116 161

Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, stanowiących instrumenty finansowe:

 31.12.2016  
 Wartość nominalnaOdpis aktualizujący (-)Wartość księgowa
Bieżące 1 264 572 (6 038) 1 258 534
Przeterminowane 300 264 (123 445) 176 819
0-30 dni 74 706 (19) 74 687
31-90 dni 28 734 (216) 28 518
91-180 dni 11 014 (2 190) 8 824
ponad 180 dni 185 810 (121 020) 64 790
Razem 1 564 836 (129 483) 1 435 353

 31.12.2015  
 Wartość nominalnaOdpis aktualizujący (-)Wartość księgowa
Bieżące 1 251 682 (3 345) 1 248 337
Przeterminowane 287 940 (112 816) 175 124
0-30 dni 88 780 (317) 88 463
31-90 dni 22 980 (626) 22 354
91-180 dni 11 318 (2 906) 8 412
ponad 180 dni 164 862 (108 967) 55 895
Razem 1 539 622 (116 161) 1 423 461