29. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy